درباره آزمایشگاه کیمیا پژوهش یافته

آزمایشگاه کیمیا پژوهش یافته در سال 1401 با بهره گیری از خدمات کارشناسان ورزیده در چارچوب یک مرکز تحقیقات و آنالیز شیمیایی با فراهم آوردن تجهیزات و فناوری مدرن در زمینه کنترل کیفی آفتکش های کشاورزی (تکنیکال و آماده مصرف) و آنالیز انواع کودهای کشاورزی و انواع خاک و آب تاسیس گردید. در این آزمایشگاه تمامی پارامتر های آفتکش های کشاورزی و سموم خانگی و کود و خاک و آب مورد آنالیز و بررسی قرار می گیرد.

عملکرد آزمایشگاه

براي عملیاتی کردن این امر، در این آزمایشگاه با ترکیب دو رویکرد کیفی و کمی در فرایند ارزیابی، سعی در ارایه بهترین نتایج به مشتریان می شود.

Untitled-40

1134

تعداد آزمایش های انجام شده

Untitled-22

54

مشتریان ما در سال 1402

بخش ها

لینک های مرتبط

01
23
45
67
89
1011